Podrobná pravidla soutěže společnosti Samsung „Kupuj výrobky Samsung a vyhraj JEEP Renegade!“ (dále jen „soutěž“ nebo „kampaň“)

Obecné informace

 1. Organizátoři soutěže: Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., V Parku 2323/14, 148 00 Praha 4, IČO: 28987322, DIČ: CZ28987322, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 158046, ve Slovenské republice jednající prostřednictvím své organizační složky Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., organizačná zložka, Business Center IV, Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava, IČO : 45306281, zapsané v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl Po, vložka č. 1791/B, a FIAT GROUP AUTOMOBILES S.p.A, se sídlem Turín, Corso Giovanni Agnelli , 10135, Italská republika, registrační číslo 07973780013, dále jen „Organizátor“ nebo „Organizátoři“.
 2. Pořadatel soutěže a technický správce web systému pro zpracování osobních údajů: 24 hours s.r.o., Olomoucká 2332, 193 00, Praha 9, IČO: 271 16 123, DIČ: CZ 271 16 123, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 97440, dále „Pořadatel“ nebo „Správce“.
 3. Účastníkem kampaně se může stát každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem nebo s doručovací adresou na území České republiky (ČR) nebo Slovenské republiky (SR), nebo fyzická a právnická osoba, která je podnikatelem ve smyslu ustanovení § 420 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (např. OSVČ, obchodní společnost) s místem podnikání nebo sídlem na území České republiky nebo Slovenské republiky, která splní podmínky účasti v kampani. Osoba mladší 18 let se může kampaně účastnit pouze s písemným souhlasem svého zákonného zástupce. (dále jen „Účastník“). Z účasti jsou vyloučeny osoby v pracovním vztahu s Organizátorem nebo Pořadatelem nebo se společnostmi, které se podílejí na jakékoliv marketingové, prodejní nebo reklamní kampani Organizátora či Pořadatele a dále i osoby v jakémkoliv příbuzenském či obdobném vztahu s těmito osobami, zejména osoby vyjmenované v § 22 zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník v platném znění.
 4. Soutěž probíhá od 16. 2. 2015 do 19. 4. 2015. Poslední platnou registraci do soutěže lze tedy provést dne 19. 4. 2015.
 5. V rámci kampaně může Účastník získat jednu z Výher, dle dané Kategorie výher a dle podmínek dále popsaných v bodě 6.
  1. Seznam Výher a Kategorií výher:
   1. Kategorie 1 – Výhra: vůz Samsung JEEP Renegade
   2. Kategorie 2 – Výhra: zápůjčka vozu JEEP Renegade na 1 měsíc
   3. Kategorie 3 – Výhra: zápůjčka vozu JEEP Renegade na 1 víkend - v této kategorii jsou k dispozici 3 výhry (pro každého ze 3 výherců nejvýše 1 výhra).
 6. Podmínky pro účast v soutěži a získání Výhry: (musí být splněny kumulativně)
  1. Účastník musí zakoupit produkt Samsung uvedený v bodě 6.5 v době konání soutěže stanovené v bodě 4.
  2. Účastník musí Produkt zakoupit na jedné z Prodejen uvedených v bodě 6.6.
  3. Účastník se musí registrovat do Registračního systému dle instrukcí v bodě 7.
  4. Účastník musí odpovědět na Soutěžní otázku uvedenou v bodě 6.8.
   1. Výhru získává ten z Účastníků, jehož odpověď bude nejblíže ke Správné odpovědi.
   2. Pokud se vyskytne více Účastníků, jejichž odpověď bude totožná, a zároveň bude nejblíže ke Správné odpovědi, bude o nároku na Výhru rozhodovat datum a čas dokončení registrace nákupu do Registračního systému – nárok má ten, kdo se registroval dříve.
   3. Vyhodnocení Správné odpovědi na Soutěžní otázku probíhá odděleně mezi jednotlivými Kategoriemi výher. Nicméně pokud není Účastník, který byl zařazen do Kategorie výher 1, úspěšný v získání Výhry v Kategorii výher 1, je zařazen pro další vyhodnocení do Kategorie výher 2. Pokud není Účastník, který byl zařazen do Kategorie výher 2 úspěšný v získání Výhry v Kategorii výher 2, je zařazen pro další vyhodnocení do Kategorie výher 3.
  5. Seznam produktů, které je možné zakoupit pro účast v soutěži:
   1. Jakýkoliv produkt značky Samsung z distribuce v České republice, který byl zakoupen v jedné z Prodejen oficiální české distribuce v bodě 6.6 a jehož kupní cena byla 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) včetně DPH a více. (Dále jen „Produkt“).
  6. Seznam Prodejen, které jsou součástí oficiální české distribuce společnosti Samsung pro tuto soutěž:
   1. Alza.cz
   2. CZC.cz
   3. Datart
   4. ElectroWorld
   5. Elvia Pro
   6. Euronics ČR
   7. Expert Elektro
   8. Interservis Liberec
   9. Kasa.cz
   10. Mall.cz
   11. Mironet.cz
   12. Mobil Pohotovost GSM, s.r.o.
   13. O2
   14. Okay
   15. Planeo Elektro
   16. Space
   17. T.S. Bohemia
   18. T-Mobile
   19. Vodafone
   20. Značkové prodejny Comfor
   21. Značkové prodejny Samsung
   na území České republiky.

   Výše uvedený seznam platí jen pro značkové prodejny dané značky. Frenčízové provozy výše uvedených značek nemusí být do soutěže zařazeny. Kupující má povinnost před nákupem u obsluhy Prodejny ověřit, zda je daná prodejna zařazena do soutěže. Organizátoři nejsou odpovědní za případné škody způsobené zakoupením produktu v prodejně, která nebyla zařazena do soutěže.)

   Dále jen „Prodejna“.
  7. Určení kategorie pro získání Výhry
   1. Při nákupu Produktu v ceně stejné nebo vyšší než 19.000,- Kč (slovy: devatenáct tisíc korun českých) včetně DPH je Účastník zařazen do Kategorie výher 1, uvedené v bodu 5.1.1.
   2. Při nákupu Produktu v ceně stejné nebo vyšší než 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) včetně DPH, ale nižší než 19.000,- Kč (slovy: devatenáct tisíc korun českých) včetně DPH, je Účastník zařazen do Kategorie výher 2, uvedené v bodu 5.1.2.
   3. Při nákupu Produktu v ceně stejné nebo vyšší než 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) včetně DPH, ale nižší než 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) včetně DPH, je Účastník zařazen do Kategorie výher 3, uvedené v bodu 5.1.3.
   4. Při nákupu Produktu v ceně nižší než 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) včetně DPH nevzniká nárok na zařazení do žádné Kategorie výher. Kupující se v tomto případě nestává Účastníkem soutěže.
  8. Soutěžní otázka zní: „Kolik krabic balení produktu Samsung Galaxy A5 se vejde do zavazadlového prostoru vozu JEEP Renegade?“
   1. Předpokladem pro výpočet je, že krabičky nejsou nijak deformované a poškozené, jsou srovnané a do vozu umístěné se snahou, aby se jich do zavazadlového prostoru vešlo co nejvíce. Zavazadlovým prostorem se rozumí pro účely této otázky prostor za zadními sedadly až ke dveřím zavazadlového prostoru, přičemž krabičky budou vyrovnány až ke stropu vozidla, přičemž žádná krabička nebude zasahovat do prostoru pro pasažéry, čímž se myslí, že nepřekročí hranici, která je mezi zavazadlovým prostorem a prostorem pro pasažéry a je určena zadním sedadlem a nad sedadlem linií od konce zadní části zadního sedadla kolmo nahoru. Do zavazadlového prostoru se počítá i prostor pod přepážkou/falešným dnem uvedený v instruktážním videu na webu soutěže. Zavazadlový prostor půjde zavřít bez poškození a zdeformování jakékoliv krabičky, krabičky po otevření zavazadlového prostoru nesmí z auta vypadávat.
   2. Vozem JEEP Renegade se rozumí tento vůz v modelu Jeep Renegade 1,6 Mjd 6M FWD. Rozměry jeho zavazadlového prostoru je možné zjistit při návštěvě autorizovaných prodejců firmy JEEP.
   3. Krabička balení produktu Samsung Galaxy A5 má rozměry 147.5 x 77.5 x 59.5 mm
   4. Správná odpověď bude stanovena nejpozději do 11. 5. 2015 a zveřejněna na webu soutěže.
  9. Počet odpovědí na Soutěžní otázku
   1. Účastník má při koupi jednoho Produktu možnost 1 pokusu na odpověď na Soutěžní otázku, přičemž Odpověď bude zařazena do dané Kategorie výher dle bodu 6.7.
   2. Při koupi více Produktů vzniká Účastníkovi nárok na další pokusy na odpověď na Soutěžní otázku, přičemž tyto Odpovědi budou zařazeny do dané Kategorie výher dle bodu 6.7. pro každý jednotlivý zakoupený Produkt.
   3. Hodnoty Produktů na jedné účtence nelze sčítat pro dosažení vyšší kategorie výher, zařazení do Kategorie výher probíhá pro každý zakoupený Produkt zvlášť. (Například tedy není možné zakoupit dva produkty v hodnotě 10 000 Kč, aby byla účtenka zařazena do kategorie Výher dle bodu 6.7.1. V tomto případě by vznikl nárok pro dvojnásobné zařazení do Kategorie výher 2 dle bodu 6.7.2.)
   4. Po zakoupení Produktu dle bodu 6.5.1. je možné získat druhou možnost Odpovědi pro zvýšení své šance na získání Výhry tak, že Účastník navštíví maximálně jednoho z autorizovaných prodejců firmy JEEP dle bodu 6.9.6 a absolvuje testovací jízdu vozu JEEP. Tuto skutečnost potvrdí prodejce JEEP otiskem razítka na účtenku od zakoupeného Produktu Samsung. Účastník poté musí provést registraci pro bonusovou odpověď na webu soutěže, přičemž absolvování testovací jízdy prokáže účtenkou s razítkem autorizovaného prodejce JEEP. Při registraci je třeba uvést stejný email, jaký bych uveden při první registraci zakoupeného produktu. Tato bonusová odpověď bude zařazena do Kategorie výher dle zakoupeného Produktu, dle instrukcí pro určení Kategorie v bodu 6.7. Tímto způsobem lze získat maximálně jednu bonusovou odpověď pro každý zakoupený produkt.
   5. Při nároku na více odpovědí na Soutěžní otázku se každá odpověď registruje na webu jednotlivě dle příslušného formuláře za každý zakoupený produkt zvlášť.
   6. Seznam autorizovaných prodejců firmy JEEP
    1. VSP AUTO, S.R.O., Domažlická 1067/168A, 318 03 Plzeň
    2. AUTOCENTRUM DOJÁČEK, SPOL. S R.O., Kolbenova 809/31, 198 00 Praha
    3. IMOFA, SPOL. S R.O., Milevská 2, 140 00 Praha 4
    4. SRBA SERVIS S.R.O., Příjezdní 188, 252 02 Jíloviště, Praha západ
    5. AUTO FUTURE S.R.O., Okružní 595, 370 01 České Budějovice
    6. AUTO KRATOCHVÍL, Dřevařská 470, 500 03 Hradec Králové 3
    7. MOTORTEC, SPOL. S R.O., Maříkova 341/21, 621 00 Brno - Ivanovice
    8. SAMOHÝL MB A.S.,Třída T. Bati 532, 763 02 Zlín
    9. CENTRUM MORAVIA SEVER S.R.O., Rudná 3, 703 00 Ostrava
    10. SMAŽÍK S.R.O., Unhošťská ulice, směr Velké Přítočno, 273 51 Kladno
 7. Instrukce pro registraci Účastníka v Registračním systému
  1. Pro účast v soutěži je nutné, aby Účastník provedl registraci v Registračním systému do 14 dnů od nákupu Produktu, nejpozději však do 19. 4. 2015. Pozdější registrace nemusí být povolena. Bez registrace v souladu s těmito pravidly nevzniká nárok na účast v soutěži.
  2. Registrací do Registračního systému se rozumí registrace Účastníka, zakoupeného Produktu (a tedy vyplnění všech údajů požadovaných v Registračním formuláři včetně zadání sériového čísla Produktu a nahrání scanu/fotografie účtenky-dokladu o koupi) a zodpovězení Soutěžní otázky na webu soutěže.
   1. Web soutěže pro produkty zakoupené v ČR je www.vyhraj-jeep.cz
   2. Web soutěže pro produkty zakoupené v SR je www.vyhraj–jeep.sk, přičemž soutěž pro Slovensko se řídí slovenskou verzí pravidel, která je k zobrazení na www.vyhraj-jeep.sk.
   3. Produkty zakoupené v ČR není možné registrovat do soutěže pro SR. Produkty zakoupené v SR není možné registrovat do soutěže pro ČR.
   4. Na webu soutěže je připraven formulář, kde je nutné vyplnit všechny požadované údaje, a to: jméno, příjmení, adresa (ulice, čp, město, PSČ), číslo mobilního telefonu Účastníka, email, sériové číslo zakoupeného produktu, prodejce, datum nákupu.
   5. Účastník registrací zároveň vyjadřuje souhlas se zpracováním osobních údajů a s těmito pravidly. Tento souhlas je vyjádřen zaškrtnutím kolonky „Souhlasím se zpracováním osobních údajů a pravidly soutěže, pravidla jsem si podrobně přečetl.“
   6. V rámci registrace nákupu je třeba dodat doklad o koupi Produktu – scan/fotografii originálu účtenky. Jiné formy dokladu o nákupu Produktu nejsou pro účast v této soutěži akceptovány. Účastník má povinnost si originál dokladu schovat – v případě získání Výhry bude Účastník muset originál dokladu o koupi předložit. Bez platné účtenky, která musí odpovídat účtence v registraci, nebude možné uznat případnou výhru za platnou
 8. Informace k předání výhry
  1. Jména výherců budou zveřejněna na webu soutěže do 18. 5. 2015.
  2. Výhra bude výhercům předána do 18. 6. 2015.
  3. Účastník si musí po nákupu Produktu uschovat daňový doklad (účtenku) prokazující nákup Produktu. V případě Výhry mají Organizátor a Pořadatel právo na kontrolu daňových dokladů – dokladu o koupi Produktu (účtenky). Bez předložení příslušného dokladu ztrácí Účastník nárok na účast v soutěži a tím pádem i na získání Výhry. Povinností každého účastníka je vyžádat si od prodávajícího daňový doklad prokazující zakoupení Produktu a obsahující všechny nezbytné údaje, tj. přesné datum prodeje, specifikaci Produktu a cenu Produktu. Bez uvedených údajů nebudou daňové doklady považovány za platné.
 9. Další ustanovení
  1. V případě odstoupení Účastníka - spotřebitele od kupní smlouvy, na jejímž základě Účastník zakoupil Produkt, ve smyslu § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zaniká Účastníkovi právo na účast v soutěži.
  2. Organizátor kampaně je oprávněn v případech, kdy má podezření, že účastník kampaně jednal spekulativně, požadovat další ověření pro určení nároku na získání Výhry. Účastník je povinen doložit požadovaná data, nebo dokumenty do 10 dnů a v požadované formě. Organizátor si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout ve sporných případech, zdali Účastník splnil, či nesplnil veškerá pravidla pro účast v kampani a vyhrazuje si právo nárok na účast v soutěži a nárok na případnou Výhru odepřít.
  3. Vymáhání účasti v soutěži či možnosti získání Výhry soudní cestou je vyloučeno.
  4. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Organizátor si vyhrazuje právo nahradit deklarované Výhry jinými obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání Výher a jejich uplatnění. O takové změně pravidel soutěže bude Organizátor Účastníky vhodným způsobem informovat, zejména zveřejněním na webu soutěže.
  5. Organizátor nenese jakoukoli odpovědnost za případné škody způsobené účastníkům v souvislosti s uplatněním Výhry. Účastníci soutěže nemají nárok na náhradu jakýchkoli nákladů souvisejících s účastí v soutěži.
  6. Účastník vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa bydliště, e-mailová adresa a telefonní číslo pro společnost Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., se sídlem V Parku 2323/14, 148 00 Praha 4, IČO: 28987322 a společnost FIAT GROUP AUTOMOBILES S. p. A, se sídlem Turín, Corso Giovanni Agnelli, 101 35, Italská republika, registrační číslo 07973780013 jako správcům a pro společnost 24 hours s.r.o., Olomoucká 2332, 193 00, Praha 9, IČO: 271 16 123, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 97440 jako zpracovateli, a to za účelem provádění a vyhodnocení soutěže a předání výhry a pro marketingové účely, tj. nabízení obchodu a služeb Organizátorů, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, a to na dobu 10 let nebo do odvolání souhlasu. Správce shromažďuje osobní údaje v rozsahu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stejně jako v souladu s právními předpisy České republiky upravujícími nakládání s osobními údaji v informačních systémech. Zpracování osobních údajů bude probíhat automatizovaně prostřednictvím elektronického systému, případně též manuálně. Osobní údaje Účastníka budou zpřístupněny zaměstnancům správce a zpracovatele a případně též přepravním společnostem za účelem předání výhry Účastníkovi. Osobní údaje budou archivovány v elektronických souborech, ve kterých budou zpracovány pro výše uvedené účely. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tj. zejména má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu údajů a jejich likvidaci. Poskytnutí údajů je dobrovolné a svůj souhlas může účastník bezplatně kdykoliv odvolat zasláním emailu s žádostí o zrušení souhlasu se zpracováním osobních údajů na email info@vyhraj-jeep.cz. Účastník prohlašuje, že všechny údaje nahlásil pravdivě. Tento souhlas uděluje Účastník bezplatně. V případě pochybností se může Účastník obrátit na zpracovatele nebo přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů soutěžícímu jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Správce a zpracovatel odpovídají za vzniklou škodu společně a nerozdílně.
  7. Souhlasem s těmito pravidly kampaně poskytuje Účastník Organizátorům bezplatný souhlas s uveřejněním svého jména, příjmení a místa bydliště ve formě: „Jméno, příjmení, město“ a dále souhlas ve smyslu ust. § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, s pořízením a užitím jeho podobizny a případného obrazového či zvukového záznamu, to vše v souvislosti s prezentací výsledků kampaně v médiích a reklamních materiálech Organizátorů, a to po dobu 10 let od skončení kampaně.
  8. Organizátor soutěže si ve výjimečných a zcela odůvodnitelných případech vyhrazuje právo kampaň ukončit. Organizátor je oprávněn změnit pravidla kampaně či technické nebo organizační zabezpečení kampaně a v takovém případě je změna pravidel účinná od okamžiku zveřejnění na webových stránkách www.vyhraj-jeep.cz . V případě, že účastník nebude se změnou pravidel kampaně souhlasit, bude oprávněn svou účast v kampani ukončit bezplatně jednostranným oznámením doručeným Organizátorovi prostřednictvím emailu na adresu info@vyhraj-jeep.cz.